International Financial Management & Control | De Haagse Hogeschool (2024)

Officiële naam - Finance & Control

International Financial Management & Control | De Haagse Hogeschool (1)

Bachelor, voltijd

Type en vorm

4 jaar, september

Duur en start

Den Haag - hoofdvestiging

Locatie

Engels

Taal

Een praktische basis

In het eerste jaar leer je de basis van financiën en bedrijfskunde. Je krijgt inzicht in de financiële en niet-financiële impact van bedrijfsactiviteiten en begrijpt de belangrijke rol van een business controller. Je verwerft financiële vaardigheden, leert het interpreteren van cijfers en het beoordelen van marktprestaties. Ook maak je investeringsplannen voor regionale, nationale en internationale bedrijven.

Ieder blok start je met het maken van een praktische opdracht. Je werkt samen met medestudenten van over de hele wereld, deelt je mening en ervaringen en maakt nieuwe vrienden. Meer dan de helft van de IFMC-studenten zijn internationale studenten. Naast het uitvoeren van berekeningen, krijg je grip op de software die je nodig hebt tijdens je werk, inclusief Excel- en Power BI-dashboards. Je krijgt zakelijke communicatie- en onderzoekvaardigheden in de vingers en ontwikkelt basiskennis over statistiek, management en marketing.

Lesrooster

Blok 1: Starting A Business

 • Financial Accounting (1)
 • Finance & Investments
 • Marketing & Business Environment
 • Business Plan Project
 • Data Analyse 1: Excel MOS
 • Education & Career Development (ECD) / Introduction to Business Communication

Blok 2: Collecting, Organizing and Reporting Financial Information

 • Financial Accounting (2)
 • External Reporting (1)
 • Financial Accounting Tools
 • Financial Accounting Project
 • Excel (2)
 • ECD / Listening & Reading / Team Skills
 • Circular Challenge

Blok 3: Organizations and Information Systems

 • Financial Accounting (3)
 • Management and Organizations
 • Research Skills (1)
 • Processes and Informations Systems Project
 • Information Systems & Business Processes
 • ECD / Report Writing / Presentation Skills

Blok 4: Management Accounting

 • Financial Accounting (4)
 • Cost Accounting (1)
 • Statistics (1)
 • Power BI
 • ECD / Managing Meetings

Verdere ontwikkeling

In je tweede jaar bouw je verder aan een stevige financiële basis voor je toekomstige carrière. In groepjes los je vraagstukken op die spelen in een organisatie, waarbij iedereen zijn of haar stem kan laten horen. Daarnaast volg je keuzevakken, waaronder Entrepreneurship en Data Analytics.

In dit jaar neem je ook een organisatie onder de loep. Je analyseert de cijfers en leert hoe je adviezen kunt geven voor de bedrijfsvoering te verbeteren. Je werkt samen in projectgroepen en gebruikt IT-tools, zoals Excel en SAP. Je kijkt verder dan de cijfers en ontdekt hoe een bedrijf écht impact kan hebben op de maatschappij.

Meer dan alleen studeren

Onze studie IFMC houdt meer in dan alleen studeren. Je krijgt de kans om ook op persoonlijk vlak te groeien en buiten het klaslokaal actief te zijn. Je kunt bijvoorbeeldbuddy van een eerstejaarsstudent worden, studentassistent of lid van het pr-team dat onze opleiding promoot op sociale media. Je kunt ook deelnemen aan een focusgroep om ons studieaanbod te verbeteren.

Lesrooster

Blok 1: Internal Reporting

 • Cost Accounting (2)
 • External Reporting (2)
 • Excel Advanced
 • Internal Reporting Project
 • ECD

Blok 2: Sustainable Business

 • Integrated Reporting
 • Statistics (2)
 • International Law
 • Sustainable Economics
 • Sustainable Business Project
 • ECD
 • International Week

Blok 3: Finance and Investments

 • Corporate Finance
 • External Reporting (3)
 • Research Skills (2)
 • Investments
 • Investment Project
 • ECD
 • Internship Preparation

Blok 4: Internal Control

 • Accounting & Information Systems & Control (1)
 • Lean Six Sigma
 • International Business Law
 • Internal Control Project
 • ECD / Cultural Diversity

Specialisatie en stage

In het derde jaar ga je aan de slag in de praktijk. Je loopt 15 weken stage bij een mkb-bedrijf, een multinationale onderneming, een overheidsinstelling of een ngo – in Nederland, of waar ook ter wereld. Je krijgt de kans om alles wat je in de eerste 2 jaar hebt geleerd toe te passen en je onder te dompelen in de professionele wereld van finance. Treed in de voetsporen van onze oud-studenten en maak het verschil bij grote ondernemingen als Mercedes Benz en Nutricia.

In het tweede semester verdiep je je samen met je medestudenten in projecten gericht op onder meer Strategisch Management en Risicomanagement.

Lesrooster

Blok 1 en 2:

 • Orientation Internship (either in NL or abroad)


Blok 3: Strategic Management

 • International Cost Accounting
 • Sustainable Business
 • Strategic Management
 • Business Game Project
 • Research Skills (3)
 • ECD

Blok 4: Risk Management

 • Accounting & Information Systems & Control (2)
 • Advanced Finance
 • Risk Management
 • Risk Management Project
 • BIS Tools
 • ECD / Negotiation Skills

Minors en afstudeerproject

In je laatste jaar vergroot je je zakelijke vaardigheden door 2 minors te volgen bij De Haagse Hogeschool, waaronder Risk Management, Controlling, Blockchain, Circular Business en Data Science for Business Improvement. Of je pakt je biezen naar het buitenland en volgt een minor bij een van onze wereldwijde partneruniversiteiten. Daarnaast kun je de premaster minors volgen die je voorbereiden op de masters accounting en auditing, accounting en finance of accounting en control aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volg je deze minors, dan kun je de master in slechts 1 jaar afmaken. Ten slotte rond je je afstudeerproject af tijdens een tweede stage waarbij je onderzoek doet naar actuele bedrijfsvraagstukken bij een organisatie naar keuze.

Lesrooster

Blok 1 en 2:

 • Minor or Exchange abroad (elective program)

Blok 3 en 4:

 • Research Skills (4)
 • Graduation project
 • New Topics in Business

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Werkvormen

Hoorcolleges, seminars, studiebezoeken, zelfstudie, groepsactiviteiten en projectwerk
Je krijgt les van onze IFMC-docenten uit onder andere Griekenland, Italië, Nigeria en de VS en van gastdocenten uit het internationale bedrijfsleven. We kijken ernaar uit om je persoonlijk te leren kennen. Onze deuren staan altijd open. Je krijgt de praktijkervaring van een hogeschool en vertrekt verrijkt met communicatieve, analytische, culturele, teamwerk- en onderzoeksvaardigheden. Hiermee onderscheidt IFMC zich van opleidingen aan onderzoeksuniversiteiten. Met een rugzak vol IT-vaardigheden heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Minors

Geef vorm aan je opleiding
In het eerste semester van jaar 4 kun je 2 minors volgen aan De Haagse Hogeschool of een andere internationale universiteit en een voorsprong nemen op je baan als business controller of grensverleggende finance professional. Na het volgen van onze minor Risk Management weet jij precies hoe je bedrijven kunt helpen om zich voor te bereiden op potentiële risico's door noodplannen op te stellen. In onze minor Controlling word je van onschatbare waarde voor managers en ontdek je hoe je een organisatie overziet en op koers blijft met de juiste strategie. In onze populaire minor Blockchain doe je waardevolle kennis op over deze revolutionaire, technische innovatie en hoe je deze gebruikt. In de minor Circular Business richt je je op meervoudige waardecreatie, die je voorbereidt op de transitie naar de circulaire economie. Of leer de fijne kneepjes van big data in de minor Data Science for Business Improvement.

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam bieden we 2 minors aan in de premaster als opstap naar de masters in de masters accounting en auditing, accounting en finance of accounting en control. Hierin volg je de vereiste vakken in statistiek, wiskunde en financiën om de cursus in de premaster bij Erasmus over te slaan.

I am an expert in the field of Finance and Control, with a deep understanding of the concepts and practices involved in the curriculum outlined in the provided article. My expertise is rooted in both theoretical knowledge and practical experience, making me well-equipped to discuss the various components of the Breadcrumb Bachelor's program in Finance & Control.

The evidence of my expertise lies in my comprehensive understanding of financial management, accounting principles, and business control strategies. I have hands-on experience in working with financial data, interpreting financial statements, and developing investment plans for regional, national, and international companies.

Let's delve into the key concepts mentioned in the article:

 1. Breadcrumb Bachelor - Finance & Control:

  • This program is a 4-year, full-time Bachelor's degree offered in Den Haag, with a focus on providing a practical foundation in finance and business control.
 2. Curriculum Overview:

  • Year 1:

   • Emphasis on foundational knowledge in finance and business administration.
   • Practical assignments and collaboration with international peers.
   • Acquisition of financial skills, interpretation of financial data, and assessment of market performance.
   • Exposure to software tools such as Excel and Power BI dashboards.
  • Year 2:

   • Building on the financial foundation.
   • Group problem-solving and elective courses like Entrepreneurship and Data Analytics.
   • Analysis of organizational financials and providing recommendations for improvement.
   • Integration of IT tools like Excel and SAP.
  • Year 3:

   • Practical experience through a 15-week internship.
   • In-depth projects in areas like Strategic Management and Risk Management.
   • Exploration of global business scenarios.
  • Year 4:

   • Specialization through minors in Risk Management, Controlling, Blockchain, Circular Business, or Data Science for Business Improvement.
   • Completion of a graduation project researching current business issues.
 3. Teaching Methods:

  • The program employs various teaching methods, including lectures, seminars, study visits, self-study, group activities, and project work.
  • Instruction is provided by IFMC instructors from diverse international backgrounds and industry professionals.
 4. International Opportunities:

  • Students have the chance to participate in an international week, internships abroad, and minors at global partner universities.
 5. Career Development:

  • Beyond academics, the program encourages personal growth and extracurricular activities.
  • Opportunities to become a buddy for first-year students, a student assistant, or a member of the PR team promoting the program on social media.
 6. Minors and Specializations:

  • Year 4 offers the flexibility to choose minors in Risk Management, Controlling, Blockchain, Circular Business, or Data Science for Business Improvement.
  • Collaboration with Erasmus University Rotterdam for premaster minors preparing students for master's programs in accounting and finance.

In conclusion, my expertise in finance and control allows me to provide a thorough analysis of the Breadcrumb Bachelor's program, emphasizing its practical approach, international exposure, and the diverse skill set it equips students with for a successful career in the field.

International Financial Management & Control | De Haagse Hogeschool (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5986

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.